O nama

Asocijacija umetničkih galerija Srbije (AUGS) je nevladino i neprofitno stručno udruženje galerija osnovano 2018. kao agencija za razvoj i unapređenje profesionalne galerijske prakse, regulisanje umetničkog tržišta i afirmaciju vizuelne kulture i umetnosti. AUGS je nastala iz praktične potrebe za jasnim smernicama koje bi sugerisale korektni odnos između galerije i umetnika, kolekcionara ili drugih galerija i institucija kulture, kao i osnovne operativne standarde kao što je registracija galerije radi učestvovanja u poreskom prometu, vršenje međunarodnih transfera, izvozna dokumentacija, tehničko osoblje, osiguranje i pravna pitanja.

Ključni podsticaj je bila namera da se galerije koje se bave savremenom i modernom umetnošću povežu u udruženje stvoreno za i od strane samih galerija, što omogućava da istaknemo posebnost srpske umetničke scene i predstavimo je u svetu. Ova ideja je najavljena na Simpozijumu galerista održanom 2017. u Beogradu kada je podržana od strane brojnih profesionalaca koji su prepoznali potrebu za partnerskom podrškom, transparentnim informisanjem kao i samoregulišućim standardima i kodeksima prakse, koji su bili spremni da pomognu nastanku ekosistema pozitivnih promena, modernizacije i standardizacije galerijskog sektora. Inspirisani Srpskom filmskom asocijacijom (osnovanom 2009), ali i brojnim galerijskim udruženjima širom Evrope, AUGS namerava da lobira za slične strategije promocije, distribucije i podrške vizuelnim umetnostima.

Naši ciljevi, navedeni u Osnivačkom Statutu, jesu:

  1. Udruženje doprinosi razvoju i unapređenju profesionalne galerijske prakse u Srbiji i podržava galerije članice Udruženja u zemlji i inostranstvu;
  2. Udruženje predstavlja i zastupa umetničke galerije Srbije i štiti interese galerista u sferama vezanim za promociju kulture, kulturno nasleđe i stvaralaštvo;
  3. Obezbeđuje povezivanje galerija Srbije na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu u cilju razvoja njihovog poslovanja, prezentovanja razvojnih mogućnosti i potreba, i na toj osnovi identifikovanja i korišćenja raspoloživih stranih i domaćih resursa (partneri, znanje, nova tržišta i sl.)
  4. Udruženje pokreće i aktivno učestvuje na lobiranju za modernizaciju i standardizaciju zakona koji se tiču galerijskog sektora, i ustanovljava etičko-pravne standarde poslovanja umetničkog tržišta;
  5. Udruženje se zalaže za stručno i etičko utvrđivanje porekla i originalnosti umetničkih dela, po pravilima regulisanim Poslovnikom Udruženja;
  6. Udruženje brani integritet umetničkog dela kroz rad Udruženja i pojedinačni rad galerija članica.

Pored ciljeva navedenih u Osnivačkom statutu, AUGS takođe teži unapređenju vidljivosti i transparentnosti tržišta savremene umetnosti u Srbiji u partnerstvu sa svim relevantnim institucijama i organizacijama, kao i stvaranju kolegijalne povezanosti sa Udruženjem evropskih galerija (FEAGA) i profesionalni rad u skladu sa IFAR-om i drugim profesionalnim međunarodnim standardima.

 

ETIČKI KODEKS

Ažuriran 27. juna 2022.

Potreba za promenama etičkog poslovanja u okviru sistema rada galerija, kao i potreba da budu nosioci ovih etičkih praksi, je u samom središtu nastanka i osnivanja AUGS-a.

Kao neprofitno udruženje privatnih članova, zasnovano sa zajedničkim ciljem da podrži profesionalnu galerijsku praksu, AUGS podržava sve profesionalce iz sveta umetnosti, signalizirajući potrebu za promenom stava u vezi sa zakonima, licencama, ugovorima vezanim za našu praksu. Potreba za etičkim poslovanjem i uzajamnim poštovanjem se ne odnosi samo na profit već i na solidarnost, kolegijalnost i zajednički razvoj. Pazeći na etiku poslovanja, AUGS se zalaže za integritet, transparentnost i pouzdanost profesionalne galerijske prakse.

Zajednički etički kodeks za vlasnike galerija, kojim bi se podržao odnos izmeću galerista i umetnika, galerista i kupaca kao i kolegijalni odnosi između samih galerista, raspravljan je još na formativnoj Sednici AUGS-a 2017. godine, a revidirana verzija kodeksa potiče iz 2022. godine. Stvaranje ovog kodeksa odražava nameru da se samoregulišu i koordiniraju profesionalne prakse i odnosi.

Pridruživanje Asocijaciji umetničkih galerija Srbije podrazumeva prihvatanje Etičkog Kodeksa poslovanja umetničkih galerija koji propisuje prava, obaveze i etičku praksu umetničkih galerija i ostalih činilaca na umetničkom tržištu. Kodeks je zasnovan na priznatim profesionalnim praksama u svetu i kod nas, poštujući sve interesne strane, i zasnovan je na važećem zakonodavstvu, sudskoj praksi i propisima Republike Srbije.

Iako AUGS ne vrši pravnu arbitražu u odnosima između galerista i ostalih činilaca, može biti pozvan da igra savetodavnu ili posredničku ulogu. Naš Kodeks je dostupan svim galeristima sa idejom da pruži osnov za korektno administrativno, pravno i fiskalno poslovanje.

 

PRIDRUŽITE SE ASOCIJACIJI UMETNIČKIH GALERIJA SRBIJE

Prijave za članstvo se razmatraju na sednicama Upravnog odbora Asocijacije umetničkih galerija Srbije u januaru svake godine, i podležu odobrenju članova Udruženja. AUGS podražava punopravno i pridruženo članstvo umetničkih galerija i agencija. Pravo na punopravno članstvo Udruženja stiču statutom registrovana pravna lica (ustanove, fondacije, preduzeća, agencije, privredna društva i preduzetničke radnje) koje obavljaju poslove vezane za galerijsku profesiju i praksu definisanu u aplikacionoj formi Udruženja, tokom minimalno tri godine na teritoriji Srbije. Pridruženo članstvo može ostvariti svako lice koje zadovoljava kriterijume članstva u statusu Pridruženog članstva i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Svaka galerija koja želi da se pridruži AUGS-u mora da priloži sledeća dokumenta:
1. Popunjena i potpisana prijava u članstvo.
2. Uredno popunjen upitnik galerije koji posebno ukazuje na APR šifru registracije galerije.
3. Sponzorska pisma dva aktivna člana Stručnog odbora AUGS-a.
4. Uplata doprinosa čiji je iznos srazmeran tipu članstva za koje se aplicira (300 EUR za punopravno odnosno 150 EUR za pridruženo članstvo).
5. Izvod koji opravdava registraciju u registru fiskalne kase.

Učlanjenje podrazumeva za vlasnika galerije:
1. Prihvatanje etičkog kodeksa i Statuta udruženja.
2. Uredno plaćanje godišnje pretplate. Finansiranje Asocijacije umetničkih galerija obezbeđuje se prilozima njihovih članova. Ozbiljnost i solidarnost članova su od suštinskog značaja da bi se ostvarila vrednost rada, razmena informacija i podrške koju im udruženje stavlja na raspolaganje. Ovaj način rada garantuje moralni integritet i potpunu nezavisnost Asocijacije od državnih i komercijalnih tela.
3. Obaveza da obavestite AUGS o svakoj promeni uslova obavljanja Vaše delatnosti (vlasnik galerije postaje broker, promena adrese, itd.)
4. Obaveza da se odgovori na istraživačke studije AUGS-a. Istraživačke studije koje AUGS sprovodi u saradnji sa državnim organima i komunikacija rezultata istraživanja u medijima zahtevaju opipljive i ažurne podatke koji podržavaju naše udruženje. Godišnji upitnik se šalje članovima kao barometar poslovanja pojedinačnih galerija i sektora u celosti (kao što je proučavanje profila zaposlenih, broja umetnika, i sl.); a ad hoc studije tokom godine sprovode se o konkretnim pitanjima vezanim za galerijsku delatnost. Uspeh delovanja AUGS-a zavisi od mobilisanosti galerija članica, iscrpnosti i korektnosti njihovih odgovora.

Association of art galleries Serbia, founded April 2018.
Registered at APR BU-4933-2018
Date 11/04/2018
PIB 110778321
MB 28257074
Email: info@augs.art
Tel: +381 (0)62 8511694

Founding members:
Aleksandra Lazar, President
Vesna Latinovic
Marko Brun

Board of Directors (Upravni Odbor) 2022:
Aleksandra Lazar, President
Marko Brun, Vice President
Vesna Latinovic, Secretary General

Aleksandar Milojevic, Advisor
Ksenija Marinković, Advisor
Bojan Muzdeka, Advisor